Iekšējie kārtības noteikumi apmeklētājiem
Iekšējie kārtības noteikumi apmeklētājiem

IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRA AKROPOLE ALFA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

APMEKLĒTĀJIEM

 

Šos Iepirkšanās un izklaides centra AKROPOLE ALFA Vispārējos noteikumus izstrādāja SIA “DELTA PROPERTY” un tie attiecas uz Iepirkšanās centra Apmeklētājiem, uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām, iedzīvotāju iniciatīvas grupām un citām personām, kas plāno veikt jebkādas aktivitātes un/vai organizēt pasākumus Iepirkšanās  centrā, Ieprikšanās centra piebraucamajos ceļos  vai jebkurā citā vietā Iepirkšanās centra teritorijā. Šo Noteikumu piemērošana Iepirkšanās centrā ir balstīta uz SIA “DELTA PROPERTY” kā Iepirkšanās centra īpašnieka tiesībām pārvaldīt tai piederošo īpašumu, pārvaldīt un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem, un SIA “DELTA PROPERTY” ir pienākums nodrošināt sabiedrisko kārtību, Iepirkšanās centra apmeklētāju un darbinieku drošību, kā arī to personu likumiskās intereses, kuras Iepirkšanās centrā veic saimniecisko-komerciālo darbību.

 

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Iepirkšanās centrs ir Iepirkšanās un izklaides centrs AKROPOLE ALFA, kas atrodas Brīvības gatvē 372, Rīgā. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, Iepirkšanās centra definīcija ietver visas ēkas, āra teritorijas, kā arī visu Iepirkšanās centra vietas(-u) teritoriju. Ar Iepirkšanās centru pēc būtības turpmāk var saprast arī ēku vai saimniecisku vienību, kuru pārstāv Iepirkšanās centra īpašnieks SIA “DELTA PROPERTY” un/vai SIA “Akropole Rīga”, kas sniedz Iepirkšanās centra pārvaldīšanas pakalpojumus.

1.2. Iepirkšanās centra Teritorija ir vieta(-as), kur atrodas Iepirkšanās centrs, tā autostāvvietas un ieejas un kas pieder vai citādi tiek pārvaldīta no SIA ”DELTA PROPERTY” puses.

1.3. Iepirkšanās centra administrācija ir SIA "Akropole Rīga", kas sniedz Iepirkšanās centra pārvaldīšanas pakalpojumus, vadītājs(-i), Tirdzniecības centra vadītājs un/vai citi Tirdzniecības centra pilnvarotie pārstāvji.

1.4. Iepirkšanās centra darbinieki ir personas, kuru galvenā darbavieta ir Iepirkšanās centrā, kuras strādā saskaņā ar darba un/vai pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti ar Iepirkšanās centra īpašnieku un/vai personas, kuras Iepirkšanās centrā viņu darba laikā Iepirkšanās centrā veic likumīgu saimniecisko-komerciālo darbību. Šie noteikumi attiecas uz Iepirkšanās centra darbiniekiem, ciktāl viņu tiesības un pienākumi nav citādi noteikti Iepirkšanās centra iekšējos kārtības noteikumos un Iepirkšanās centra administrācijas instrukcijās vai līgumos ar Iepirkšanās centru.

1.5. Noteikumi ir šie Iepirkšanās centra vispārīgie noteikumi un nosacījumi.

1.6. Apmeklētājs(-i) ir jebkura persona (arī Iepirkšanās centra Darbinieks ārpus viņa/viņas darba laika), kas atrodas Iepirkšanās centrā (t.sk. Iepirkšanās centra piebraucamajos ceļos un Iepirkšanās centra Teritorijā), kā arī uzņēmumi, iestādes, organizācijas, iedzīvotāju vai citu personu iniciatīvas grupas un citi subjekti, kuri plāno veikt jebkādas darbības Iepirkšanās centrā, tai skaitā Iepirkšanās centra piebraucamajos  ceļos  un Iepirkšanās centra Teritorijā .

1.7. Pasākums ir jebkurš pasākums, sanāksme, pulcēšanās, kampaņa (reklāmas, politiska, publiska u.c.) vai jebkurš cits organizēts vai neorganizēts pasākums, kuram ir noteikti mērķi un kas tiek rīkots Iepirkšanās centrā, tā piebraucamajos ceļos vai Iepirkšanās centra Teritorijā.

1.8. Mājdzīvnieks ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts un vakcinēts mājas suns un/vai kaķis, kas pieder Iepirkšanās centra apmeklētājam vai citādi likumīgi atrodas tā aprūpē.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.2. Šie Noteikumi nosaka Iepirkšanās centra Apmeklētāju uzvedības principus un noteikumus Iepirkšanās centrā, viņu  tiesības un pienākumus.

2.2. Transportlīdzekļus Iepirkšanās centra stāvlaukumos novieto, ievērojot stāvlaukumos uzstādīto zīmju prasības un ierobežojumus. Transportlīdzekļu satiksmei un stāvēšanai jāatbilst ceļu satiksmes noteikumiem. Iepirkšanās centra teritorijas apmeklēšanas ar Transportlīdzekļiem vai  citiem pārvietošanās līdzekļiem noteikumi var tikt noteikti speciālos Iepirkšanās centra autostāvvietu lietošanās noteikumos,  kas ir izvietoti Iepirkšanās centra teritorijā un ir saistoši Apmeklētājiem. 

2.3. Šo Noteikumu mērķis ir noteikt Iepirkšanās centra Apmeklētājiem un/vai personām, kuras plāno veikt savas darbības Iepirkšanās centrā, tādu tiesību un pienākumu apjomu, kas nodrošinātu kārtības un tīrības uzturēšanu Iepirkšanās centrā, Iepirkšanās centra Apmeklētāju un Darbinieku drošību, sabiedrisko kārtību un nepārkāptu Iepirkšanās centra un Iepirkšanās centra Apmeklētāju, kā arī Iepirkšanās centra Darbinieku likumiskās intereses.

3. APMEKLĒTĀJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Iepirkšanās centrs apmeklētājiem atvērts no pulksten 8 līdz 23. Atsevišķa preču vai pakalpojumus tirdzniecības vietas, kas Iepirkšanās centrā apkalpo Apmeklētājus, var būt atvērtas Apmeklētājiem ilgāku vai īsāku laiku, ja tas ir saskaņots ar Iepirkšanās centra administrāciju. Iepirkšanās centra administrācija publiski paziņo dienas, kad Iepirkšanās centrs ir slēgts vai strādā neregulāri. Šāda informācija tiek izvietota  labi redzamās vietās pie ieejām Iepirkšanās centrā, kā arī publicēta Iepirkšanās centra oficiālajā tīmekļa vietnē.

3.2. Apmeklētāji var ieiet un iziet no Iepirkšanās centra tikai pa šim nolūkam paredzētām ieejām. Apmeklētājiem nav atļauts iekļūt Iepirkšanās centrā pa personāla ieejām, tehnoloģiskajām ieejām un iekraušanas un izkraušanas rampām.

3.3. Apmeklētājiem jāievēro Iepirkšanās centrā esošā aprīkojuma (piem.  eskalatora) lietošanas instrukcijas.

3.4. Apmeklētājiem Iepirkšanās centrā ir aizliegts ienest šādas lietas:

 • ieroči, tostarp aukstie ieroči;
 • alkoholiskie dzērieni;
 • narkotiskās, psihotropās vielas;
 • degošas, sprādzienbīstamas, toksiskas, radioaktīvās vielas, tai skaitā citas vielas, kas var apdraudēt citus Apmeklētājus, Iepirkšanās centra Darbiniekus vai pašu Iepirkšanās centru;
 • vielas, kas var krāsoties, kurām ir asa smarža, izņemot gadījumus, kad šādas vielas tiek nogādātas pie šo vielu pārdevēja, kas darbojas Iepirkšanās centrā, lai nomainītu nekvalitatīvu preci un/vai atdotu šādas vielas to pārdevējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; šādā gadījumā Apmeklētājs par to informē Iepirkšanās centra apsardzes darbiniekus un ievēro viņu norādījumus par šādu vielu nogādāšanu caur Iepirkšanās centra telpām.

3.5. Iepirkšanās centrā esošo veikalu, ēdināšanas iestāžu, pakalpojumu sniedzēju, izklaides vietu (t.sk. Kinoteātrī u.c.) telpās nav atļauts ievest pārtikas produktus, tai skaitā pārtikas produktus kas iegādāti Iepirkšanās centrā esošajos veikalos un/vai ēdināšanas iestādēs.

3.6. Iepirkšanās centrā nav atļauts iebraukt ar velosipēdu vai  skūteri; tie jānovieto šim nolūkam paredzētajās vietās pie ieejām Iepirkšanās centrā. Iepirkšanās centrs nav atbildīgs par minētajās vietās atstāto priekšmetu drošību. Apmeklētāji Iepirkšanās centrā nedrīkst braukt ar skrituļslidām, skeitbordu vai izmantot citus līdzīgus transporta līdzekļus, kā arī neizmantot Iepirkšanās centra Teritoriju sportiskām aktivitātēm ar šai punktā minētajiem pārvietošanās llīdzekļiem.

3.7. Atrodoties Iepirkšanās centrā, Apmeklētāji nedrīkst:

 • smēķēt Iepirkšanās centra  iekštelpās, kā arī ārpus Iepirkšanās centra telpām tam neparedzētās vietās, un ne tuvāk kā 10 m no ieejām Iepirkšanās centrā;
 • lietot alkoholiskos dzērienus citās vietās, nevis ēdināšanas iestādēs, kas darbojas Iepirkšanās centrā ;
 • piegružot vai citādi piesārņot;
 • citādi traucēt sabiedrisko kārtību;
 • izmantot Tirdzniecības centra evakuācijas kāpnes un durvis, izņemot gadījumus, kad Iepirkšanās centrā  ir radusies ārkārtas situācija un ir izziņota evakuācija;
 •  iepirkuma ratiņus atstāt tiem neparedzētās vietās ārpus Iepirkšanās centra (vai tā teritorijā) izvietotajām iepirkumu ratiņu novietnēm;
 • ignorēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības normas un lietot ugunsdzēšamos aparātus, ugunsdrošības trauksmes pogas, ugunsdzēsības skapju aprīkojumu u.c. ugunsdrošības iekārtas, izņemot gadījumus, kad Iepirkšanās centrā izcēlies ugunsgrēks, vai kāda cita ārkārtas situācija;

3.8. Atrodoties Iepirkšanās centrā, Apmeklētāji bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas no Iepirkšanās centra administrācijas nedrīkst:

 • izmantot ierīces, kas rada troksni, tostarp, bet ne tikai, skaņas reproducēšanas ierīces, mūzikas instrumentus;
 • veikt vai retranslēt jebkurā formā, citādi parādīt, renderēt un prezentēt mākslas darbus;
 • organizēt un/vai rīkot jebkādus Pasākumus;
 • organizēt jebkādus veicināšanas vai kampaņas pasākumus, tostarp, bet ne tikai, brošūruskrejlapu izplatīšanu, vizuālas un audio informācijas izplatīšanu, reklāmas stendu publisku demonstrēšanu, parakstu kampaņas utt.;
 • fotografēt un filmēt vai citādi uzņemt video vai audio materiālus komerciālos nolūkos;
 • novietot vai lietot pārvietojamās reklāmas piekabes vai  automašīnas ar izvietotām  reklāmām (vai līdzīgus objektus);
 • atstāt automašīnu Iepirkšanās centra stāvlaukumā uz laiku, kas ilgāks par 4 (četrām) stundām (ja ceļa zīmes neparedz īsāku stāvēšanas laiku) , kā arī laika posmā no 24:00 līdz 07:00 (ja ceļa zīmes neparedz citu laika periodu).

3.9. Apmeklētājiem jāievēro Iepirkšanās centra administrācijas un apsardzes darbinieku norādījumi. Apmeklētāji, kuri pārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus vai šos Noteikumus, var tikt izvesti no Iepirkšanās centra (tostarp no Iepirkšanās centra piebraucamajiem ceļiem un Iepirkšanās centra Teritorijas) un/vai viņiem var tikt liegta ieeja Iepirkšanās centrā. Iepirkšanās centra apsardzes darbinieki ir tiesīgi izvest no Iepirkšanās centra un/vai Iepirkšanās centra Teritorijas Apmeklētāju mantu, ja tā rada draudus citiem Apmeklētājiem vai tiek izmantota/glabāta, pārkāpjot normatīvo aktu un/vai šo Noteikumu prasības, kā arī izmantot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. APMEKLĒJUMS KOPĀ AR MĀJDZĪVNIEKIEM

4.1. Iepirkšanās centrs ir draudzīgs Mājdzīvniekiem (suņiem un kaķiem). Apmeklētāji var apmeklēt Iepirkšanās centra telpas un/vai teritoriju ar saviem Mājdzīvniekiem saskaņā ar šajā sadaļā izklāstītajiem noteikumiem. Mājdzīvnieku Iepirkšanās centrā drīkst ņemt līdzi/ienest tikai Apmeklētāji, kas vecāki par 16 gadiem. Ja rodas šaubas par to, vai Apmeklētājs ir jaunāks par 16 gadiem, Iepirkšanās centra pārstāvji, tostarp apsardzes darbinieki, Apmeklētāja vecuma pārbaudei var pieprasīt personu apliecinošu dokumentu.

4.2. Apmeklētājiem ar mājdzīvniekiem ir atļauts ieiet Iepirkšanās centra koplietošanas telpās un atsevišķās preču un/vai pakalpojumu tirdzniecības vietās, kas apzīmētas ar speciālu piekļuves atļaujas zīmi. Ja konkrētajā preču un/vai pakalpojumu tirdzniecības vietā Mājdzīvniekam ir noteikti papildu vai atšķirīgi ierobežojumi, Apmeklētājiem tie ir jāievēro.

4.3. Iepirkšanās centra telpās un teritorijā Mājdzīvniekam (sunim vai kaķim) jābūt piesietam pie pavadas vai jāatrodas dzīvnieku pārvadāšanas somā/kastē. Uzpurnis ir obligāts bīstamiem suņiem (atbilstoši likumā noteiktajam), kā arī gadījumā, ja Apmeklētājam nav pilnīga pārliecība par savu spēju kontrolēt Mājdzīvnieku jebkuros apstākļos. 

4.4. Mājdzīvnieks nedrīkst radīt draudus citiem Iepirkšanās centra apmeklētājiem un viņu Mājdzīvniekiem. Mājdzīvnieka (suņa vai kaķa) pavadai jābūt saīsinātai līdz 1(vienam) metram vai mazāk, lai neradītu draudus gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem , un, lai citi justos droši.

4.5. Apmeklētājam, kas ved Mājdzīvniekus uz Iepirkšanās centra telpām un/vai pastaigājas ar Mājdzīvnieku Iepirkšanās centra teritorijā, jābūt līdzi nepieciešamajiem līdzekļiem un, ja Mājdzīvnieks piesārņo, nekavējoties jāsavāc un jāiztīra ekskrementi, urīns un/vai citi piesārņotāji. Pastaigājoties ar saviem Mājdzīvniekiem Iepirkšanās centra teritorijā, Apmeklētāji nedrīkst ļaut saviem Mājdzīvniekiem urinēt uz ēkām, pagaidu kosntrukcijām, vides objektiem, puķupodiem, skulptūrām/mākslas darbiem, izkārnīties vai urinēt puķu dobēs.

4.6. Apmeklētājiem nav atļauts pastaigāties ar saviem Mājdzīvniekiem vai ļaut saviem Mājdzīvniekiem doties uz Iepirkšanās centrā (un tā teritorijā) ierīkotajiem bērnu rotaļu laukumiem.

4.7. Troksnis no Mājdzīvniekiem, kas pavada Iepirkšanās centra apmeklētājus, nedrīkst radīt traucējumus vai neērtības citiem Apmeklētājiem vai Tirdzniecības centra Darbiniekiem.

4.8. Liftu izmantošana Mājdzīvnieku pārvadāšanai ir atļauta tikai tad, ja pret to neiebilst citas personas, kas atrodas liftā un/vai tuvumā. Mājdzīvnieku pārvadāšana, izmantojot eskalatorus/travelatorus, ir atļauta tikai tad, ja Mājdzīvnieks tiek turēts rokās, un ja pret to neiebilst citas tuvumā esošas personas.

4.9. Apmeklētājs, kurš ieradies Iepirkšanās centrā ar Mājdzīvnieku (arī tie, kuri atstāj Mājdzīvnieku tam paredzētā vietā pie Iepirkšanās centra ieejas), ir atbildīgs par Mājdzīvnieka aprūpi, uzvedību un Iepirkšanās centram un/vai trešajām personām nodarīto kaitējumu. Iepirkšanās centra telpās Mājdzīvnieku aizliegts atstāt bez uzraudzības.

4.10. Apmeklētājus, kuri neievēro šos noteikumus, tai skaitā, ja viņu Mājdzīvnieks ir agresīvs, nedisciplinēts un/vai rada nedrošības sajūtu citiem, var tikt izvesti no Iepirkšanās centra un/vai viņiem var tikt liegta ieeja Iepirkšanās centrā (tostarp Iepirkšanās centra pievedceļos un Iepirkšanās centra zemes gabalu teritorijā).

4.11. Šo Noteikumu 4.4. punktā minētais pavadas garums un 4.8. punktā noteiktie nosacījumi liftu/travelatoru lietošanai neattiecas uz suņiem-pavadoņiem pildot suņa-pavadoņa pienākumus.

5. PASĀKUMU ORGANIZĀCIJA

5.1. Visus un jebkādus pasākumus (tostarp sapulces saskaņā ar Latvijas Republikas likumu par sapulcēm, gājieniem, piketiem) var rīkot Iepirkšanās centrā, tā piebraucamajos ceļos vai Iepirkšanās centra Teritorijā, tikai pēc iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas no Iepirkšanās centra administrācijas. 

5.2. Iepirkšanās centra administrācijas iepriekšēja rakstiska piekrišanas nepieciešamība ir pamatota ar Iepirkšanās centra īpašnieka un/vai Iepirkšanās centra pārvaldnieka pienākumu nodrošināt sabiedrisko kārtību, kā arī Apmeklētāju, Iepirkšanās centra Darbinieku likumiskajām interesēm un/vai Iepirkšanās centra un/vai personu, kas Iepirkšanās centrā veic saimnieciski komerciālu darbību interesēm.

5.3. Personai vai personām, kas vēlas organizēt Pasākumu, ir jāsazinās ar Iepirkšanās centra administrāciju ar rakstisku pieprasījumu vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Pieprasījumā jānorāda  šāda informācija:

 • Pasākuma organizators(-i) - vārds, uzvārds, adrese, telefons, cita kontaktinformācija ;
 • Pasākuma datums, laiks;
 • Vēlamā Pasākuma vieta ;
 • Pasākuma veids ;
 • Pasākuma mērķis ;
 • Paredzamais Pasākuma dalībnieku skaits.

5.4. Izskatot pieprasījumu par Pasākuma organizēšanu, Iepirkšanās centra administrācija ņem vērā visus būtiskos ar Pasākumu saistītos apstākļus un ņem vērā to ietekmi uz Iepirkšanās centra, Apmeklētāju, Iepirkšanās centra darbinieku likumīgajām interesēm un/vai personu, kas Iepirkšanās centrā veic saimniecisko-komerciālo darbību interesēm. Izskatot pieprasījumu, Iepirkšanās centra administrācija īpašu uzmanību pievērš Iepirkšanās centru sargājošu bruņotu apsardzes darbinieku klātbūtnei, Pasākuma ietekmei uz autotransporta satiksmi Iepirkšanās centra teritorijā un drošības garantēšanai skaidras naudas inkasatoru darbam, kas apkalpo personas, kuras veic saimniecisko-komerciālo darbību Iepirkšanās centrā.

5.5. Pēc pieprasījuma izskatīšanas Iepirkšanās centra administrācijai ir tiesības pieprasīt papildu informācijas iesniegšanu un/vai garantijas par:

 • Pasākuma drošību, nodrošinot sabiedrisko kārtību un Pasākuma dalībnieku, Iepirkšanās centra, tā apmeklētāju un Iepirkšanās centra Darbinieku drošību;
 • Pasākuma norises vietas sakopšana pēc Pasākuma beigām;
 • ārsta, ātrās palīdzības, ugunsdzēsēju vai citu speciālistu obligāta klātbūtne Pasākuma norises vietā ;
 • autotransporta kustības izmaiņas Pasākuma laikā, nepieciešamo satiksmes apbraucamo ceļu un/vai papildu ceļa zīmju ierīkošana.

5.6. Neskatoties uz Iepirkšanās centra administrācijas rakstisku piekrišanu Pasākuma organizēšanai, Pasākuma organizatori visos gadījumos ir pilnībā atbildīgi par Pasākuma laikā Iepirkšanās centram, Apmeklētājiem, Iepirkšanās centra Darbiniekiem un/ vai personām, kuras Iepirkšanās centrā veic saimniecisko-komerciālo darbību, to īpašumam, nodarītajiem zaudējumiem  un/vai par aizskartajām tiesībām, un no tā izrietošajiem zaudējumiem.

6.         NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Šie noteikumi ir saistoši visiem Iepirkšanās centra Apmeklētājiem. Izņēmumus no Noteikumiem var piemērot  tikai ar Iepirkšanās centra administrācijas iepriekšēju piekrišanu.

6.2. Gadījumos, kad Saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir nepieciešama Iepirkšanās centra administrācijas piekrišana, ieinteresētajai personai iepriekš jāsazinās ar Iepirkšanās centra administrāciju un jāiesniedz pieprasījums.

6.3. Lai nodrošinātu Apmeklētāju, Iepirkšanās centra darbinieku un/vai personu, kas Iepirkšanās centrā veic saimnieciski komerciālu darbību, labklājību, Iepirkšanās centra administrācija ir tiesīga grozīt Noteikumus, pilnveidot tos un informēt par to ieinteresētās personas, labi redzamās vietās Iepirkšanās centra mājaslapā uzrādot Noteikumus vai to galvenos noteikumus un pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniedzot pilnu Noteikumu tekstu.

6.4. Iepirkšanās centrs , tā īpašnieks un/vai tā pārvaldītājs neuzņemas atbildību par:

 • Iepirkšanās centrā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām vai citām lietām;
 • Iepirkšanās centrā Teritorijā novietoto elektroskūteru, skrejriteņu, velosipēdu, automašīnu un citu pārvietošanās līdzekļu ( un tajos esošo mantu)  drošību un apsardzi.

6.5. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas ar Iepirkšanās centra administrācijas rīkojumu un ir spēkā līdz brīdim, kad Iepirkšanās centra administrācija tos groza vai atceļ.

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–21.00
RIMI
I-VII 08.00-23.00
MyFitness
I-IV 06.30 - 23.30
V 06.30 - 22.00