Dāvanu kartes noteikumi
Dāvanu kartes noteikumi

Daudzfunkcionālo iepirkšanās un izklaides centru “AKROPOLE Rīga” un “AKROPOLE Alfa” Dāvanu karšu lietošanas noteikumi

1.            Šie noteikumi ir spēkā no 01.01.2024.

2.            Šis dokuments satur Daudzfunkcionālā iepirkšanās un izklaides centra “AKROPOLE Rīga” (atrodas Rīgā, Maskavas ielā 257)  un "AKROPOLE Alfa" (atrodas Rīgā, Brīvības gatvē 372) Dāvanu karšu lietošanas noteikumus.

3.            Karte — nepersonalizēta, neatjaunojama priekšapmaksas karte (datu nesējs), kas satur iepriekšnoteiktu vērtību kādu tās Pircējs ir veicis kā priekšapmaksu, kas, iepriekš pienācīgi samaksāta,, dod iespēju Kartes lietotājam norēķināties par pirkumiem (precēm un pakalpojumiem) ierobežotā tīklā, proti, veikalos, kas darbojas Daudzfunkcionālajos iepirkšanās un izklaides centros “AKROPOLE Rīga” vai “AKROPOLE Alfa” un kas ir apzīmēti ar īpašu zīmi vai informatīvu paziņojumu (turpmāk tekstā — “Partneri”).

4.            Kartes kā maksājumu instrumentu izsniedz SIA "Lieliska dāvana" ( turpmāk tekstā arī kā Emitents vai Administrators) kā izņēmuma maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas ir tiesīgs sniegt Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 10. panta 3. punkta "c" apakšpunktā minēto maksājumu pakalpojumu (https://uzraudziba.bank.lv/en/market/payment-service-providers/exceptions/sia-lieliska-davana/).

5.            SIA “M257” un Delta Property, SIA (turpmāk tekstā — “Izplatītājs”) – Emitenta pilnvarotās juridiskās personas izplata Kartes informācijas centros (Multifunkcionālie iepirkšanās un izklaides centri “AKROPOLE Rīga” un/vai “AKROPOLE Alfa” informācijas centros) vārdā un var pārstāvēt Emitentu attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām, kas iegādājas Kartes (turpmāk saukti — “Pircēji”).

6.            SIA “Lieliska Dāvana” saskaņā ar Izplatītāju noslēgtajiem līgumiem tehniski apkalpo un administrē Izplatītāja īstenoto Karšu izplatīšanas programmu — organizē Karšu izplatīšanu, organizē ar Karšu izplatīšanu saistītu papildu pakalpojumu sniegšanu personām, kuru rīcībā ir Karte (turpmāk tekstā — “Karšu lietotāji”), kā arī ir juridiska persona, kas var pārstāvēt Izplatītāju attiecībās ar Karšu lietotājiem un Pircējiem. Administrators rīkojas Izplatītāja vārdā.

7.            Emitents veic Dāvanu karšu izgatavošanu un izdošanu, un veic citas šajos Noteikumos paredzētās darbības.

8.            Karšu izplatīšanas programma tiek īstenota saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem. Ar to saistītie pienākumi un tiesības.

8.1.         Karšu izplatīšanas noteikumi tiek publicēti internetā https://akropoleriga.lv/, https://akropolealfa.lv/ un Karšu izplatīšanas vietās.

8.2.         Pirms Kartes iegādes tās Pircējam ir jāiepazīstas ar šiem Kartes lietošanas noteikumiem.

8.3.         Pircējs, iegādājoties Karti, kļūst par Kartes lietotāju un ar Kartes iegādes faktu apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Kartes lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

8.4.         Kartes lietotājs, nododot Karti citai personai (dāvinot, pārdodot utt.), apņemas informēt šo citu personu (turpmāko Kartes lietotāju) par šiem Karšu izplatīšanas noteikumiem.

8.5.         Persona, kura pārņēmusi Karti, kļūst par Kartes lietotāju un apliecina, ka ir iepazinusies ar šiem Kartes lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

8.6.         Karte nav personalizēta, jebkura persona, kuras rīcībā atrodas Karte, ir uzskatāma par Kartes lietotāju.

9.            Pircējiem Kartes pārdod un Karšu lietotājiem ar Karšu izplatīšanu saistītos papildu pakalpojumus nodrošina uzņēmums, kuram ir šim mērķim paredzēta Klientu apkalpošanas vieta (turpmāk tekstā — “Karšu izplatīšanas vieta”) un kas darbojas saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar Izplatītāju un Administratoru (turpmāk — “Karšu pārdevējs”). Karšu pārdevējs rīkojas Emitenta vārdā.

10.          Karte ir vairākkārt lietojama, proti, tajā esošo naudas summu var izmantot vairākas reizes dažādos Partneru veikalos, kamēr vien Kartes nominālvērtība nav iztērēta vai nav beidzies Kartes derīguma termiņš.

11.          Uz Kartes norādāma un/vai tajā saglabājama šāda informācija: Kartes nosaukums, identifikācijas numurs (attēlots ar cipariem, grafiskiem kodiem) un cita informācija, kas nepieciešama Pircēja pienācīgai informēšanai vai Kartes funkciju veikšanai.

12.          Uz Kartes var būt norādīta un/vai tajā saglabāta šāda informācija: Kartes vērtība (nomināls), Kartes derīguma termiņa sākums un beigas. Ja šī informācija uz Kartes nav norādīta, to bez maksas var iegūt Karšu izplatīšanas vietā, https://www.akropoleriga.lv, https://akropolealfa.lv/ vai ar viedtālruni noskenējot QR kodu.

13.          Karte ir derīga un izmantojama ar brīdi, kad tā tiek izsniegta Pircējam un Pircējs ir veicis tās nominālvērtības samaksu.

14.          Karti var iegādāties tiešsaistē internetā www.akropoleriga.lv, https://akropolealfa.lv/ vai www.lieliskadavana.lv un citās Karšu izplatīšanas vietās. Informācija par Izplatīšanas vietām pieejama Izplatītāja mājaslapā https://akropoleriga.lv vai https://akropolealfa.lv/,.

15.          Iegādājoties Karti tiešsaistē internetā un izvēloties piegādi pa e-pastu, elektroniskā Karte tiek nosūtīta uz Pircēja e-pastu. Elektronisko Dāvanu karti, kas iegādāta internetā un joprojām derīga un neizmantota, pēc Pircēja/Kartes lietotāja pieprasījuma Karšu Izplatīšanas vietās var apmainīt pret parasto Karti.

16.          Pašapkalpošanās — interneta vietne www.akropoleriga.lv, https://akropolealfa.lv/ vai https://www.lieliskadavana.lv/pasapkalposanas, kurā Kartes lietotājs, ievadot nepieciešamos identifikācijas datus (numuru un/vai svītrkodu), var pārbaudīt Kartes atlikumu un derīguma termiņu.

17.          Kartes QR kods — melna punktēta divdimensiju režģa tīkls uz balta fona, kuru var noskenēt ar viedtālruni, izmantojot īpašu programmu (bezmaksas lejupielādējamu lietotni QR code reader), pēc kā uzrādās Kartes atlikums un derīguma termiņš.

18.          Jauniegādāta Karte ir derīga 6 (sešus) mēnešus no iegādes dienas. Izņēmuma gadījumos (īstenojot akcijas utt.) var izdot ilgāka derīguma Kartes.

19.          Ņemot vērā Kartes lietotāja privātumu, informācija par Kartes lietotāju netiek ievākta, bez personas piekrišanas tā netiek izmantota reklāmas nolūkos vai nodota trešajām personām, tomēr šāda informācija var tikt pieprasīta, ja tas nepieciešams saskaņā ar tiesību normatīvo aktu prasībām un Kartes lietotājam/pircējam ir pienākums tādu sniegt.

 

 

20.          Kartes tiek pārdotas/izsniegtas ar vērtības nominālu, kura summu Pircējs var izvēlēties ar 0,01 € precizitāti, sākot ar minimālo summu 10 € līdz maksimālajai — 150 €. Īpašos gadījumos (īstenojot akcijas utt.) var izdot citu nestandarta nominālu Kartes, bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 150 € vērtībā.

21.          Par iegādāto Karti un par Karšu izplatīšanas papildu pakalpojumiem var norēķināties skaidrā naudā vai ar priekšapmaksu, izmantojot pārskaitījumu (ja Karšu izplatīšanas vietā ir iespējams pieņemt maksājumu ar pārskaitījumu) vai citos Karšu izplatīšanas vietā pieejamos veidos. Karšu izplatīšanas vietā norēķinu veidi par Karšu pārdošanu un par Karšu izplatīšanu saistītajiem papildu pakalpojumiem var nebūt savietojami ar pieejamiem maksājumu veidiem par citām precēm vai pakalpojumiem (piemēram, par Kartēm nevar norēķināties ar bankas karti un tml.).

22.          Pirkuma dokumentu izrakstīšanas kārtība:

22.1.      Iegādājoties Karti(-es), netiek izrakstīts PVN rēķins. Pēc Pircēja pieprasījuma tiek izrakstīts Dāvanu karšu pieņemšanas nodošanas akts.

22.2.      Pēc Pircēja pieprasījuma Dāvanu kartes pieņemšanas nodošanas akts par Dāvanu kartēm un/vai PVN rēķins par ar Dāvanu karšu izplatīšanu saistītām precēm un pakalpojumiem var tikt sniegts tikai elektroniskā veidā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

22.3.      Nekāda cita informācija uz Pircēja norādīto e-pastu netiek sūtīta, ja vien Pircējs nav Izplatītāja vai Administratora jaunumu abonentu sarakstā.

22.4.      Pieņemšanas nodošanas aktā norāda iegādāto Karšu nosaukumu, skaitu un summu, PVN rēķinos norāda izvēlētās preces, to daudzumu, atlaides, preču galīgo cenu, ieskaitot visus nodokļus, kā arī citus datus, kas nepieciešami saskaņā ar grāmatvedības uzskaiti reglamentējošiem tiesību aktiem.

23.          Kartes lietotājs var izmantot šādus ar Karšu izplatīšanu saistītus papildu pakalpojumus:

23.1.      Kartes derīguma termiņa pagarināšana. Pakalpojums tiek sniegts www.akropoleriga.lv, https://akropolealfa.lv/ un/vai https://www.lieliskadavana.lv/pasapkalposanas, ievadot savas Kartes datus, vai Karšu izplatīšanas vietās, uzrādot Karti vai Kartei piesaistīto kontaktinformāciju šādā kārtībā:

23.1.1.   Pagarināt derīguma termiņu var Kartei, kas vēl nav izmantota vai ir izmantota daļēji, tā var būt derīga vai ar jau beigušos derīguma termiņu, taču kopš tās derīguma termiņa beigām ir pagājuši ne vairāk kā 6 (seši) mēneši.

23.1.2.   Kartes pagarināšana ir iespējama uz papildu periodu līdz 6 (sešiem) mēnešiem (no pagarināšanas datuma), bet ne ilgāk kā uz 12 (divpadsmit) mēnešiem no Kartes pārdošanas datuma.

23.1.3.   Kartes lietotājam par katras kartes pagarināšanu tiek piemērota maksa 1,45 € apmērā.

23.1.4.   Pagarinot Kartes derīguma termiņu, no Kartes turētāja Karte netiek paņemta.

23.1.5.   Pagarināts tiek tikai neizmantotais Kartes atlikums.

23.1.6.   12 (divpadsmit) mēnešus pēc Kartes iegādes tiek zaudēts neizmantotais Kartes atlikums, Karte tiek anulēta un to vairs nevar izmantot un/vai nevar pagarināt tās derīguma termiņu.

23.1.7.   Pēc Kartes lietošanas perioda beigām katru mēnesi tiek piemērota maksa 4,20 € apmērā par Kartes uzturēšanu, līdz Kartes atlikums ir 0,00 €.

* Šis 23.1.7. punkts attiecas tikai uz Kartēm, kas iegādātas līdz 31.12.2023. gadam.

23.2.      Elektroniskās naudas izpirkšana:

23.2.1.   Ja Kartes lietotājs pieprasa Kartē saglabātās elektroniskās naudas izpirkšanu pirms Kartes derīguma termiņa beigām, tiek piemērota maksa 10 € apmērā Dāvanu kartes un elektroniskās naudas emitēšanas izmaksu segšanai.

23.2.2.   Ja Kartes lietotājs pieprasa Kartē saglabātās elektroniskās naudas izpirkšanu 12 mēnešu laikā pēc Kartes derīguma termiņa beigām, tiek piemērota maksa 10 € apmērā Dāvanu kartes un elektroniskās naudas emitēšanas izmaksu segšanai.

23.2.3.   Elektroniskās naudas izpirkšanas pieprasījumus Kartes lietotājs var aizpildīt Karšu izplatīšanas vietās, uzrādot Karti, derīgu pasi vai derīgu ID karti, no kuras izgatavota fotokopija vai kas noskenēta, un elektroniskā nauda var tikt pārskaitīta tikai uz IBAN konta adresi, kas ir atvērts viņa (viņas) vārdā (naudas atmazgāšanas riska novēršanas dēļ elektroniskās naudas izpirkšana skaidrā naudā vai pārskaitot to uz kontu, kas nav atvērts Kartes lietotāja vārdā, nav atļauta).

23.2.4.   Atmaksa var tikt pieprasīta un saņemta tikai vienreiz un tikai pilnā Kartes atlikuma apmērā pēc piemērojamo komisijas maksu (ja tādas piemērojamas) atskaitīšanas.

* Viss 23.2 punkts  "Elektroniskās naudas dzēšana" attiecas tikai uz Kartēm, kas iegādātas līdz 31.12.2023. gadam.

23.3.      Kartes nomaiņa: ja neizmantotā Karte ir bojāta, bet to ir iespējams identificēt vai to pieprasa Kartes likumīgais lietotājs. Pakalpojums tiek sniegts šādā kārtībā:

23.3.1.   Pakalpojums tiek sniegts, uzrādot derīgu, bet neizmantotu vai daļēji izmantotu Karti.

23.3.2.   Kartes lietotājam par katras kartes nomaiņu tiek piemērota maksa 1,45 € apmērā.

23.3.3.   Nomainot Karti, tā tiek paņemta no Kartes lietotāja (tās derīgums tiek pilnībā apturēts) un tās vietā tiek izsniegta jauna Karte.

23.3.4.   No jauna izdotās Kartes derīguma termiņš nemainās, un nominālā summa (vērtība) ir vienāda ar summu, kas nav tikusi izmantota pirkumiem.

23.3.5.   Nomainot Karti, var mainīties identifikācijas numuri un Kartes tips.

23.4.      Elektroniskās dāvanu kartes nomaiņa pret parasto Karti.

Pakalpojums tiek sniegts šādā kārtībā:

23.4.1.   Pakalpojums tiek sniegts, uzrādot derīgu un vēl neizmantotu Elektronisko dāvanu karti (iegādātu internetā un saņemtu pa e-pastu).

23.4.2.   Pircējam par Elektroniskās dāvanu kartes nomaiņu pret parasto Karti tiek piemērota maksa 1,45 € apmērā.

23.4.3.   Elektronisko dāvanu karti var apmainīt tikai pret jaunu Karti.

23.4.4.   Veicot nomaiņu, Elektroniskā dāvanu karte Pircējam netiek atdota.

23.4.5.   Kartes derīguma termiņš paliek tāds pats, kāds tas bija Elektroniskajai dāvanu kartei.

23.4.6.   Viena Elektroniskā dāvanu karte tiek mainīta pret vienu parasto Karti, proti, nav iespējams samainīt vienu Elektronisko dāvanu karti pret vairākām Kartēm vai vairākas Elektroniskās dāvanu kartes pret vienu parasto Karti.

23.5.      Informācijas sniegšana par Karti.

Kartes lietotājs Karšu izplatīšanas vietā, Pašapkalpošanās portālā vai Partnera veikalā var uzrādīt Karti (izmantot Karti) vai Karšu izplatīšanas vietā uzrādīt Kartei piesaistītu Kontaktinformāciju un saņemt informāciju par Kartes derīgumu, neizmantoto atlikumu un tml. Pakalpojums tiek sniegts šādā kārtībā:

23.5.1.   Pakalpojums tiek sniegts, ja Karte ir derīga un to var identificēt (Karte nav bojāta, ir iespējams nolasīt/saredzēt kartes identifikācijas numurus).

23.5.2.   Par informācijas sniegšanu maksa netiek piemērota.

23.5.3.   Sniedzot informāciju, Karte tiek atdota atpakaļ Kartes lietotājam, ja vien nav aizdomas, ka Karte ir viltota, Kartes lietošana tika veikta noziedzīgi vai jebkādā veidā pārkāpjot šos noteikumus vai piemērojamos tiesiski normatīvajos aktos.

24.          Kartes lietotājs atbild par Karšu glabāšanu un saglabāšanu. Nozaudētas Kartes netiek atjaunotas un nevar tikt apturētas (bloķētas) vai anulētas. Šis punkts attiecas arī uz nozagtām vai citādi Kartes lietotājam prettiesiski atņemtām Kartēm.

25.          Karte netiek atpakaļatdota vai mainīta pret naudu.

26.          Karte ir Emitenta īpašums un pēc Kartes pēdējās lietošanas, kad Kartes atlikums ir 0,00 €, Karte var tikt paņemta no Kartes lietotāja.

27.          Ja preces(-ču), par kuru(-ām) norēķinās ar Karti, cena pārsniedz Kartes nominālvērtību, trūkstošo summu Kartes lietotājs var piemaksāt papildus. Ja preces(-ču), par kuru(-ām) norēķinās ar Karti, cena ir mazāka nekā Kartes nominālvērtība, no Kartes tiek noņemta tikai preces(-ču) apmaksai nepieciešamā summa.

28.          Kamēr Karte ir derīga un tajā ir nepieciešamais naudas līdzekļu atlikums, ar to iespējams veikt neierobežotu skaitu pirkumu.

29.          Ja Karte netiek izmantota 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no tās derīguma termiņa beigu datuma (neatkarīgi no tā, vai Karte ir mainīta vai tās derīguma termiņš ir pagarināts), uzskatāms, ka Kartes lietotājam Karšu pakalpojumi (saskaņā ar Karšu izplatīšanas programmu) ir pilnībā sniegti, Karte tiek anulēta un vairs nevar tikt izmantota preču un pakalpojumu iegādei.

30.          Partnerim ir tiesības nepieņemt norēķiniem Karti, ja tā ir bojāta, to nav iespējams noskenēt/izlasīt identifikācijas numuru vai ja ir pamatots iemesls aizdomām, ka Karte ir viltota. Šādā gadījumā likumīgajam Kartes lietotājam ir jāsazinās ar Administratoru un jāievēro šajos Noteikumos norādītās procedūras.

31.          Ja Karte ir tikusi izmantota maksāšanai (pilnībā vai daļēji) par precēm un šīs preces tiek atgrieztas, Partneris (veikals, kurā preces tiek atpakaļatdotas) ir tiesīgs izsniegt citu Karti atpakaļatdoto preču vērtībā. Šāda jauna Karte var tikt izsniegta Kartes lietotājam septiņu (7) dienu laikā pēc preču atpakaļatdošanas.

32.          Ja Karte ir bojāta, bet to ir iespējams identificēt (noskenēt/izlasīt kartes identifikācijas numurus), Kartes lietotājs var izmantot Karšu izplatīšanas papildpakalpojumus un nomainīt Karti pret jaunu.

33.          Ja Karte ir bojāta un to nav iespējams identificēt pēc tās numura vai svītrkoda, šāda Karte nevar tikt izmantota, netiek pieņemta atpakaļ, nauda par to netiek atpakaļatdota un šādas Kartes lietotājam netiek sniegti Karšu izplatīšanas papildpakalpojumi (Kartes derīguma termiņa pagarināšana un citi pakalpojumi).

34.          No Kartes iegādes brīža Kartes lietotājs ir personīgi atbildīgs par Kartes drošību. Ja vien Kartes lietotājs nenolemj nodot kādā veidā Karti trešajai personai, Kartes lietotājs nodrošina, ka Karte atrodas tikai pie viņa paša un trešās personas (kas, izmantojot svešas Kartes identifikācijas numurus, varētu viltot Karti, to izmantot un/vai citādi kaitēt Kartes lietotāja interesēm) neiegūs Kartes identifikācijas datus (ciparus, grafiskos kodus utt.). Kartes lietotājam, uzzinot, ka viņa Kartes identifikācijas dati varētu būt zināmi trešajām pusēm, nekavējoties jāmēģina izmantot šo Karti norēķiniem, jānomaina Karte vai nekavējoties, bet ne vēlākā 2 stundu laikā ir jāinformē Administrators (zvanot uz tālruņa numuru +371 6601 8025 UN sūtot e-pastu uz: [email protected]), pieprasot bloķēt un nomainīt Karti (ja tās vērtība vēl nav izlietota). Kartes lietotājam nekavējoties, bet ne vēlākā 2 stundu laikā ir jāinformē Administrators (zvanot uz tālruņa numuru +371 6601 8025 UN sūtot e-pastu uz: [email protected]), par nesankcionēti vai nepareizi lietotu Karti un jāvēršas tiesībsargājošajās iestādēs. No Kartes pārdošanas/nodošanas brīža Kartes lietotājam (Pircējam), Izplatītājs vai Administrators vairs neatbild par Kartes drošību, tāpēc visus zaudējumus cieš Kartes lietotājs.

35.          Ja Kartes lietotājs pārkāpj šos noteikumus un/vai piedalās Programmā, pārkāpjot Latvijas Republikas likumus, un/vai iesaistās darbībās, kuras var uzskatīt par tīšu kaitējumu Izplatītājam, Administratoram, Partneriem, Karšu tirgotājiem vai citiem Programmas dalībniekiem, Kartes lietotāja Karti var anulēt un nauda par to netiek atpakaļatdota. Šai personai var atteikt jaunu Karšu pārdošanu vai ar Karšu izplatīšanu saistīto papildu pakalpojumu sniegšanu, kā arī par šīm personām un to darbībām var tikt informētas tiesībsargājošās iestādes.

36.          Šos Karšu izplatīšanas noteikumus var grozīt, par grozījumiem paziņojot ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā https://akropoleriga.lv/ vai https://akropolealfa.lv/.

37.          Informācija par Kartēm pieejama internetā https://akropoleriga.lv/, https://akropolealfa.lv/, www.lieliskadavana.lv, zvanot uz iepirkšanās centru “AKROPOLE Rīga” pa tālruni +371 62302150, zvanot uz iepirkšanās centru “AKROPOLE  Alfa” pa tālruni +371 67076500 vai uz “Lieliska DĀVANA” pa tāruni +371 6601 8025, kā arī Karšu izplatīšanas vietās.

38.          Tirdzniecības centros “AKROPOLE Rīga” un “AKROPOLE Alfa” var būt Partneri, par kuru precēm vai pakalpojumiem nav iespējams norēķināties ar Karti. Šādu Partneru saraksts pieejams https://akropoleriga.lv/ vai https://akropolealfa.lv/.

39.          Karti var nepieņemt kā norēķinu līdzekli, ja pastāv aizdomas, ka tā ir viltota vai bojāta.

40.          Ja Dāvanu karšu programma ir nepienācīgi īstenota, Kartes īpašniekam vai citai ieinteresētai personai saistībā ar nepienācīgas Karšu izplatīšanas programmas īstenošanu ir tiesības iesniegt rakstisku pretenziju. Visas pretenzijas saistībā ar Karti un Programmu administrē Administrators, un tās ir nosūtāmas uz šādu adresi: SIA “Lieliska Dāvana”, Bērzaunes iela 7 (2. stāvs), Rīga, Latvija. Administratoram 30 (trīsdesmit) dienu laikā ir jāizskata pretenzija un ieinteresētajai personai jāsniedz atbilde Administratora birojā, pa pastu, e-pastu vai citā saskaņotā veidā.

41.          Iegādājoties Karti, Pircējs iepazīstas ar un noslēdz Kartes līgumu ar Emitentu, Izplatītāju un Administratoru, kur tie apliecina, ka ir iepazinušies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos pildīt. Kartes līgums ir šie Noteikumi, noteikumi saistībā ar Karti un čeks vai preču pavadzīme par Kartes iegādi. Šie Noteikumi ir Kartes līguma neatņemama sastāvdaļa un kā tādi ir saistoši visiem Pircējiem un Karšu lietotājiem. Kartes līgums tiek slēgts izšķirošā veidā. Kartes līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējam tiek izsniegta Karte, vai, ja ir izdarīts Karšu pasūtījums, ar brīdi, kad attiecīgais pasūtījums kļūst saistošs Pircējam, un ir spēkā līdz Kartes galīgajām termiņa beigām (nav pagarināms).

42.          Kartes līguma un Pušu saziņas valoda līgumattiecību laikā ir angļu un latviešu valoda, neatbilstību gadījumā noteicošā ir latviešu valoda. 

43.          Kartes līguma spēkā esamības laikā Kartes īpašniekam ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt informāciju par Kartes līguma noteikumiem, kā arī šos Noteikumus papīra vai citā izturīgā formātā. 

44.          Puses vienojas, ka Emitentam vai Administratoram nav pienākuma noteikt un sniegt informāciju par katru Kartes lietojumu, tā summu un citu informāciju saistībā ar Kartes lietošanu, izņemot informāciju par Kartes atlikumu, jo Karte tiek lietota anonimizēti. 

45.          Kartes līgumu regulē Latvijas tiesību normatīvie akti, gadījumos, kad saistībā ar šo Kartes līgumu ir strīdi, lietu izskatot Latvijas tiesās.

46.          Šie noteikumi aizstāj iepriekšējos Daudzfunkcionālo iepirkšanās un izklaides centru “AKROPOLE Rīga” un “AKROPOLE Alfa” Dāvanu karšu lietošanas noteikumi, kuri bija spēkā no 10.03.2022, un Lieliska Dāvana atbilstoši šiem Noteikumiem  administrē un apkalpo arī UAB Pervesk emitētās Dāvanu kartes, kas izdotas līdz 31.12.2023. Šie Noteikumi, ciktālu tie nav pretrunā ar Akcijas ”Dāvana Par Dāvanu noteikumiem, ir piemērojami arī minētās akcijas īpašajām Akropole Dāvanu kartēm.

_____________

Atvainojiet, bet "AKROPOLE" dāvanu kartes nevar izmantot maksājumiem šādos veikalos un pakalpojumu vietās:

Iepirkšanās centrā “AKROPOLE Rīga”: “Biļešu serviss”, “Biļešu paradīze”, “Clean Control”, “Citadele banka”, “Money Express“, “SWEDBANK”, “Tabakas Studija“, “TAVEX“, “DinoZoo“, “Veselības centrs 4”, “E. Gulbja laboratorija”, ‘’Royal Smoke’’, ‘’Latvijas pasts”, ‘’Robert Smart”, "Love2Love", " Kiwi", "IQOS", "ECODUMAS", “220.lv” (izņemot preces, kas iegādātas uz vietas veikalā vai arī mājaslapā, ja norādīts, ka pārdevējs ir 220.lv).

Iepirkšanās centrā “AKROPOLE Alfa“: “AAS BALTA”, “AirPuff”, “Citadele banka”, “DinoZoo”, “Drogas”, “H&M”, “Latvijas Pasts”, “MONEX T.G.”, “SEB Banka”, “Royal Smoke”, “SWEDBANK”, “TAVEX”, “Tabaka un cigāri”, “Barona tējas un kafijas”, "Pankera", "Love2Love", “Biļešu serviss”, "IQOS", "ECODUMAS".

Darba laiks

Veikali
I-VII 10.00–21.00
RIMI
I-VII 08.00-23.00
MyFitness
I-IV 06.30 - 23.30
V 06.30 - 22.00